ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย

อ่านต่อ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ข้าวหอมพันธ์ไชยา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาฯ ข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สำรวจคัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว และและร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกรชาวนาในวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP SEED โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปี2561) จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำคณะฯตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงาน “เทศกาลข้าวไทย ปี ๒๕๖๑”

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนคนพอเพียง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงานวันดินโลกฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ร่วมกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับศูนย์ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะฯเยียมเยียนศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ