Black Ribbon

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้การแปรรูปข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๒๑ ปี ศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรม “เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว Pre GAP"

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำเกษตรกรดูงาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้และมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) ติดตามงานและมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ