ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว และติดตามให้คำแนะนำการดูแลรักษาข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ "เยี่ยมเยือนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลกปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร,ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร, ประสานการจัดประชุมของหน่วยงานภาคี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมชี้แจงผลการจัดซื้อข้าว ฤดูฝน 63

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ติดตามให้คำแนะนำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ข้าวไร่และสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเครือ่ข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาการบริหารการจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(รายเก่าปี 2557-2562)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไชยา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและขยายผลการดำเนินงานภารกิจในฐานะกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกข้าวไร่สู่มาตรฐานข้าว GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีรณรงค์การกำจัดพันธุ์ปน ข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 1 และรุ่น 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคี ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำศูนย์ภาคใต้ ปี 2564

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดานบางงอน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง 63

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประสานงานสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรและสนับสนุนการเป็นวิทยากร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน(T2)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนน์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมติดตามงานโครงการฯ

อ่านต่อ