Black Ribbon

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำเกษตรกรดูงาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้และมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) ติดตามงานและมอบปัจจัยการผลิต

อ่านต่อ