การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

การตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว

ตรวจสอบประวัติพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูก่อน

ตรวจสอบจำนวนข้าวปนและต้นที่ผิดปกติ เพื่อบ่งชี้ว่าแปลงนั้นผ่านมาตรฐานนาพันธุ์หรือไม่

ตรวจสอบปริมาณวัชพืชร้ายแรงบางชนิด เช่น หญ้าแดง ข้าวแดง

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดเป็นโรคเมล็ดด่างและเมล็ดสกปรกที่ถูกแมลงสิงทำลาย

ประเมินวันเก็บเกี่ยว และผลผลิตที่ผ่านมาตรฐาน

การวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวและสิ่งเจือปน

ตรวจสอบปริมาณข้าวแดง และข้าวเหนียวปนในข้าวเจ้าหรือข้าวเจ้าปนในข้าวเหนียว

ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว ข้าวปนหรือเมล็ดพืชอื่นปน

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดเป็นโรคและแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตรวจสอบความงอกหรือความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ข้าว