การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว

        • ทำความสะอาดลานตากหรือถังอบและระบบลำเลียงก่อนลดความชื้น

        • รีบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังเก็บเกี่ยว

        • การตากเมล็ดพันธุ์ ควรเกลี่ยให้ความหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 ชั่วโมง

        • อุณหภูมิที่ใช้อบลดความชื้นต้องไม่เกิน 43 องศาเซลเซียส

        • ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ภายหลังลดความชื้นเหลือประมาณ 12 – 13%

การทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

        • ทำความสะอาด เครื่องทำความสะอาด เครื่องคัดขนาดเมล็ด และระบบลำเลียงก่อนใช้งาน

        • ปรับการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพ ทั้งอัตราการป้อนเมล็ด ความเร็วในการสั่นโยกของตะแกรง ความลาดเอียงของตะแกรง และความแรงของลม

        • เมล็ดพันธุ์ข้าวภายหลังจากผ่านเครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด ควรมีความบริสุทธิ์มากกว่า 99 % และสิ่งเจือปนไม่เกิน 1%

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว

กำจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนการเก็บรักษา โดยรมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแก๊สฟอสฟีนในรูปของอลูมิเนียมฟอสไฟด์   ซึ่งผลิตออกมาเป็นชนิดเม็ด  เช่น ฟอสท๊อกซิน  ในอัตรา 2 -3 เม็ด (กรัมออกฤทธิ์) ต่อข้าว 1 ตันหรือลูกบาศก์เมตร

ทำความสะอาดโรงเก็บก่อนนำเมล็ดไปเก็บรักษา

แยกกองเมล็ดพันธุ์เก่าและใหม่ ไว้คนละด้าน

จัดกองเมล็ดพันธุ์ให้ห่างผนังโรงเก็บด้านละ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน

วางเมล็ดพันธุ์บนแคร่สูงจากพื้น 10 เซนติเมตร

จัดทำเครื่องหมายกำกับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างละเอียด

ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงเก็บ เพื่อป้องกันการการสูญเสียเนื่องจากการทำลายของแมลงและสัตว์ศัตรูโรงเก็บ