เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง สำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งกรมการข้าว จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม    พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 89 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา จัดตั้งขึ้นตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ทำการก่อสร้างเมื่อปี 2534 แล้วเสร็จในปี 2537 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ค

เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี พ.ศ. 2536 และต่อมาได้ก่อสร้างเพิ่มเติมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์พืชในปี 2543

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 22 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2539