นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะฯเยียมเยียนศูนย์ฯ

นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะฯเยียมเยียนศูนย์ฯ

          วันที่ 11 กันยายน 2561นายสุวัฒน์เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและคณะฯ ได้เดินทางมา พบปะ เยี่ยมเยียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ โดยมี นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี พร้อม ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินของศูนย์ฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน