ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

          วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) โดยร่วมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับแบบคำร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ณ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฏร์ธานี และอำเภอเมือง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน