ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

          วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวน/สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข วางแผนกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน