ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

          วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมคณะฯ  ร่วมสำรวจติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และสมาชิกเครือข่ายทำนาบ้านดอนรักษ์ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ และร่วมรับการติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องบดแป้ง(Rotor beater mill) พร้อมศึกษาวิธีการใช้เครื่อง จากบริษัทที. เอส.เอ็ม. ซายน์ จำกัด ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2561 ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะเสม็ด หมู่ 3 ตำบลบางสน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน