ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

          วันที่ พฤศจิกายน 2561  นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ปี 2562  ณ   ศูนย์ประชุมบ้านพังเหา  หมู่ที่ 2  ตำบลปังหวาน  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน