ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงานวันดินโลกฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดงานวันดินโลกฯ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน