ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน