ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำคณะฯตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำคณะฯตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed

วันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒   นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกุสุมา จิรัตฐิวรุตม์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ นำคณะผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ GAP Seed ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลง เพื่อขอการรับรองฯ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเลม็ด จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบางลึก จ.ชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน