ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๒

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายวีระวุฒิ  อัครธราดล  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี  พร้อมคณะฯ จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี ๒๕๖๒  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบางระกำ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน