ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP SEED โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปี2561) จังหวัดพัทลุง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP SEED โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปี2561) จังหวัดพัทลุง

   วันที่ 9-10 เมษายน 2562  นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้คณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (คณะที่81) นำโดย นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP SEED โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปี2561) จำนวน 2 กลุ่ม ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน