ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ในการนี้ ได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ด้านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนด้านการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน