ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกรชาวนาในวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกรชาวนาในวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดลผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้  นายสันติภาพ  ทองอุ่น และคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการและบริการเกษตรกรชาวนาในวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนวัดจาย ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานราชการ/เอกชน และเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 150 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน