ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ)

วันที่ 2 พ.ค. 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี และคณะ ร่วมงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ) พร้อมจัดนิทรรศการ และนำกลุ่มเกษตรกรภายใต้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่ายจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุงโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้มีผู้อำนวยการศูนย์และผู้บริหารของกรมการข้าว ภาคราชการ/ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน