ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานนิคมสหกรณ์ท่าฉาง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดราษฎร์ธานี ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงาน 500 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน