ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา  ศรีวิโรจน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และคณะฯ  จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา หมู่ที่2 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 26 ราย
นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน