ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจรัญญา  ศรีวิโรจน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และคณะฯ  จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน  57 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน