ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สำรวจคัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว และและร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี สำรวจคัดกรอง Smart Farmer ด้านข้าว และและร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ สำรวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองโดย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระนอง ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานกว่า 500 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน