ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์มล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมชี้แจงคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวหอมไชยา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวน 31 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน