ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวีรวุฒิ  อัครธราดล มอบหมายให้นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ  ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนงานในโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในภาคเช้าเข้าประสานงานการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน(รร.ตชด.) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในภาคบ่ายร่วมต้อนรับคณะดูงาน พร้อมร่วมวางแผนบูรณาการการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งตาหนอน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน