ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาฯ ข้าวครบวงจร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมสัมมนาฯ ข้าวครบวงจร

วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน