ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันข้าวและชาวนาภาคใต้

 

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)  เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน