ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 นำเกษตรกรสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน