ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการเผยแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ข้าวหอมพันธ์ไชยา

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนสยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจรัญญา  ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ สืบสานและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมไชยา และสำรวจแผนการผลิต ตามแบบบันทึกระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2563 ณ แปลงเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน