ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย

 

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และปฏิบัติงานโครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ข้าวหอมไชยา)ในแปลงทดลองวิจัย พื้นที่ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน