ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และปฏิบัติงานโครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ข้าวหอมไชยา)ในแปลงทดลองวิจัย พื้นที่ตำบลเวียง ตำบลโมถ่าย ตำบลเลม็ด และตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน