ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 21-22 มกราคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน จำนวนเกษตรกร 28 ราย พื้นที่ 103 ไร่ และกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ จำนวนเกษตร 41 ราย พื้นที่ 104.25 ไร่ ณ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน