ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนน์ข้าวชุมชน ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนน์ข้าวชุมชน ปี 2563

 

วันที่ 22-24 มกราคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะฯ นำประธาน/กรรมการศูนย์ข้าวชุมชน เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนน์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ และในวันที่ 24 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษ : นโยบายการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน