ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน(T2)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน(T2)

 

วันที่ 28-30 มกราคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน(T2) ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านหนองถ้วยนา จำนวนเกษตรกร 8 ราย พื้นที่ 119 ไร่ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านปากรอ จำนวนเกษตร 37 ราย พื้นที่ 169 ไร่ และ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านเชิงแส จำนวนเกษตรกร 17 ราย พื้นที่ 131 ไร่

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน