ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ (ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก)

 

วันที่ 29-30 ม.ค. 2563 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภัณฑ์(ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี (กิจกรรมย่อย: โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนา) ให้นักเรียนจำนวน 29 ราย ณ โรงเรียนเทศบาล3 วัดสมุทราราม หมู่ที่ 3 ต.ลิปะน้อย  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และติดตามสำรวจพร้อมสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ภายใต้โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้ ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน