ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก)

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว(ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก) ภาตใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมย่อย:โครงการเพิ่มศักภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีเด็กนักเรียนชั้นป.4-ป.5 ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 30 ราย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ต.ปากฉลุย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน