ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ  ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน“โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้” และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มีเกษตรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า 40 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน