ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีนี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎรธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการผลิตข้าว,การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว(ไอศครีมน้ำข้าวกล้องงอก) ในงานวันเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศพก.ไร่ไบโอ เกษตรแนวใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

            โดยมีว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจร่วมงานกว่า 200 ราย

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน