ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมจัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้  นายชยุทธ์ วงค์มี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 ราย

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน