ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประสานงานสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรและสนับสนุนการเป็นวิทยากร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีร่วมประสานงานสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรและสนับสนุนการเป็นวิทยากร

 

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสันติภาพ ทองอุ่นและคณะฯ ประสานงานสำรวจพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกรและสนับสนุนการเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการวิจัยการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้และกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ พื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน