ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง 63

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง 63

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ฯ ติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง 63 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านเกาะสุด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน