ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์

 

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกุสุมา จิรัตฐิวรุตม์กุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสันติภาพ ทองอุ่น. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายเอกอนนต์ ชูมนตรี พนักงานประจำห้องทดลอง นายยุทธยา จินตบุตร พนักงานประจำห้องทดลอง และนายสมพงษ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงฯ อย่างเป็นทางการ ข้าว กข41/แล้ง/63 ณ พื้นที่ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน