ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

วันที่ 14 - 15 เมษายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร นางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่โครงการGAP Seed และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ ติดตามสถานการณ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข41 ข้าวปทุมธานี1 ฤดูแล้ง/63 ณ พื้นที่ อำเภอหัวไทร อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน