ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดานบางงอน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดานบางงอน

 

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสมพงศ์ นะโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดานบางงอน สำรวจเก็บข้อมูลความต้องการโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน