ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร นางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่โครงการGAP Seed และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สรุปผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง/63 วางแผนจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63 และจัดทำระบบ ICS GAP Seed ณ พื้นที่ อำเภอหัวไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน