ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายประศักดิ์ เรียงพัฒน์ ช่างซ่อมบำรุงชั้น 3 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เตรียมจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ท่ากระดานบางงอน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน