ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีรณรงค์การกำจัดพันธุ์ปน ข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 1 และรุ่น 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีรณรงค์การกำจัดพันธุ์ปน ข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 1 และรุ่น 2

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพชรกร บุญเลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร นายเอกอนนต์ ชูมนตรี พนักงานประจำห้องทดลอง นางสาวศศิวรรณ บุญวงค์ เจ้าหน้าที่โครงการ GAP Seed และนายสมภาพ หนูชลคราม พนักงานขับรถยนต์ รณรงค์การกำจัดพันธุ์ปนข้าวปทุมธานี 1 รุ่น 1 และรุ่น 2 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาใน อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน