ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีสำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ปี 2563

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายรณพงษ์ วัฒนา พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ เพื่อ สำรวจคัดกรองเกษตรกรปราดเปรื่อง (รายใหม่) ,สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (รายเก่า) ณ ศขช.ตำบลบางลึก  ศขช.บ้านดอนรักษ์พัฒนา อำเภอเมืองชุมพร และศขช.ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน