ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมคร (กลุ่มต่อเนื่องปี 2562) จำนวน 28 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน