ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว

 

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และนายสุภาพ หนูชลคราม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าวรายใหม่และรายเก่า, ติดตามให้คำแนะนำระบบควบคุมภายในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่, สำรวจจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ข้าวชุมชน ณ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์  วงค์มี  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน