ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกข้าวไร่สู่มาตรฐานข้าว GAP

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกข้าวไร่สู่มาตรฐานข้าว GAP

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกข้าวไร่สู่มาตรฐานข้าว GAP รุ่นที่ 2 จำนวน 14 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ ห้องประชุมชุมโค สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน