ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายวีระวุฒิ อัครธราดล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมา นามอินทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นายธวัชชัย ดิษฐ์เดช เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ นางสาวนพรัตน์ หล่อพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัยฯ นายกิตติพงษ์ ชูแก้ว จ้างเหมาสัมภาษณ์เกษตรกร และนายสุภรภัณฑ์ สีเมฆ พนักงานขับรถยนต์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 และสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรเพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการวิจัย โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าข้าวในภาคใต้ และจัดทำข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 55 ราย

นายชยุทธ์ วงค์มี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี
: รายงาน